Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkışlarında usulsüzlük cezası uygulanacak

Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkışlarında usulsüzlük cezası uygulanacak

09.11.2022 / Duyurular

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:​

“Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel
kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak
sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına
çıkılması.”
Bu durumda ilgili kişilere Gümrük Kanunu’nun
241. maddesindeki usulsüzlük cezası normal miktarın sekiz katı olarak
uygulanacak.

Bu bende bağlı olarak 4458 sayılı Kanuna
aşağıdaki geçici madde 11 eklenmiştir:
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus
yabancı plakalı taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrük
idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda da, 241
inci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar hakkında bu madde hükmü
uygulanmaz.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-3.htm

Kaynak

EKONOMİ